Nimitz Praví

1/ Z vro?n zprvy o stavu lodi: Lo? pracuje v rmci parametr? stanovench Lodn sprvou. Jak jsme t?chto parametr? doclili, je ?ist? NAE v?c.
2/ Vidte-li admirla n?kde stt, nechte ho. Pravd?podobn? v lp ne vy, kde chce bt.
3/ Admirl je t?k a zbyte?ne vs zdruje p?i t?ku.
4/ Bloud-li admirl bezcln? lod, volejte vlajkov m?stek, odd?len ztrty a nlezy.
5/ Je-li admirl na velitelsk palub?, nepanika?te, od toho mme Aux-con.
6/ ?i?te se npisem na finenrov? uniform?. Na npisu stoj: I'm chiefenigeneer, if you see me running, run too!
7/ Vypadne-li nhle energie, net?eba panika?it, komandr Black, je u dvno v bezpe?.
8/ Pokud na rozkaz 'chci to do hodiny' odpov finenr kladn?, n?co je rozhodn? patn?.
9/ Chcete-li aby lo? na n?co vyst?elila, p?esu?te T.O. ke sprvn konzoli.
10/ Vte co se povd o velkm ?ervenm tla?tku? N T.O. m dv?.
11/ Kdysi jsme m?li celou velitelskou palubu po?ezanou... pak jsme naeho T.O. p?esv?d?ili, e sta? d?lat si z?ez za zni?enou lo? a ne mrtvho protivnka.
12/ Mv-li T.O. zb?sile rukama, ned?ste se, nep?tel m nejsp hor den ne vy.
13/ Heslo naeho tbu: Co se admirl nedozv, to nemus ?eit.
14/ Pro? se hls 'admirl na m?stku'? Aby vichni stihli schovat svou flaku.
15/ Jin vlajkov m?stky jsou msta klidnho a tichho soust?ed?n. Pro? splvat s davem?
16/ Znmkou dobrho tbu je, e se admirl o bitv? dozv a ve chvli, kdy j tb vyhrl.
17/ Sprvn spoluprce mezi vlajkovm a velitelskm m?stkem je ta, kdy kapitn ani nev, e veze admirla.
18/ Nae nemocnice se zhadn? vyprzdnila ve chvli, kdy doktorka vypustila z st dv? nevinn slova: 'Guinea', 'pigs'.
19/ Neptejte se doktorky na jej zhadnou taku... opravdu nechcete v?d?t, co je uvnit?.
20/ Bitevn k?inky maj modern a skv?le vybaven nemocnice, flka?ka tvrd, e dobr doktor nepot?ebuje podvd?t.
21/ V historii je znm jeden p?pad ?lov?ka schopnho k?sit mrtv... n doktor to um taky, p?ed n utk dokonce i mrtvola.
22/ Mte podivn pocit, e je n?co patn?? Pravd?podobn? je, ti mari??t parchanti u maj zase prty.
23/ Zd se vm, e dnes maj vibrace hypergenertoru podivn rytmus? Nebojte se, to jen mari?ci cvi? po?adovky.
24/ Hledte n?co? Nen to admirl? Pak podejte logistiky.
25/ N ?luna? se zjevn? minul karirou, s kadou lod na p?istn ud?l alespo? trojn salto s p?ti vruty.
26/ Komunika?n naeho tbu by mohl li?ky u?it cenzurovat.
27/ Pro slubu v CIC se vyaduje estilet praxe v Delfch.
28/ tbn astrogtor lo? opravdu ne?d... co je mon jenom dob?e.
29/ P?ek vm v cest? n?jak men m?sc? Zavolejte si mari?ky a podejte jim konec lana.
30/ Jsou prce, na kter jin lod? pot?ebuj lod?nice. Od ?eho nm b?h dal lepc psku!
31/ Pokud lodn kaplan spch sebevradu, je evakuace lodi na mst?.
32/ Cmdr. Black: Hledm toho vola kter upustil montn kl? na nap??ovou sb?rnici Phantomu. Zna?ka: ivho, zabiju si ho sm.
33/ Admirle bez zsobnku ten pulzer st?let nebude, ani kdy mu to rozkete.
34/ Cmdr. Black: Serte na st?kajc olej a radi se v?nujte tej zatracenej trhlin? ve F?znm jedna
35/ Kapitn: 'Vdycky znervznm, kdy se T.O. za?ne usmvat takhle.'
36/ Tak, a kdo po?d p?ipisuje A a S za nzev lodi?!
37/ Admirl rd p?i pokru hls 'All in'. Vichni doufme, e to nikdy neuslyme v souvislosti s na eskadrou.
38/ Na lodn sprv? neproel jako lodn wallpaper npis 'Byl jsem tady! FANTOM as
39/ Nenvidm, kdy se T.O. za?ne takhle usmvat.
40/ N kormidelnk cht?l bt vdycky sthacm pilotem, m to ovem kladn vedlej efekt... ne kad um ud?lat kobru s bitevnm k?inkem.
41/ Nepru?te kormidelnka, nebo vs tm kormidlem prat.
42/ V zplav? rozkaz? uprost?ed boje se m?ete spolehnout na jednu v?c, a to, e kormidelnk vs bude ignorovat a ud?l si to stejn? po svm.
43/ Nepru?te kormidelnka otzkami typu 'U tam budem?'
44/ Na Osobn sprv? u p?l roku le dost o p?id?len Psychiatra. Zatm se sem vichni boj.
45/ 'Co je to sakra za rmus co se ozv z Mrnice?' 'To nic, jenom prvn drustvo prvn ?ety roty Alfa p?epadla geniln mylenka jestli se s bojovym panc?em d stepovat'
46/ tbn Serant Klma: 'Jo tak vy mte zajatce. A co J s tm mm jako d?lat, to je V problm, kdo si ulov zajatce, se O N? KURVA BUDE STARAT.'
47/ Zajmalo vs n?kdy jestli se d v bojovm panc?i hrt rugby? Oprav?sk ?ety tak ne a stejn? se jim dostalo odpov?di.
48/ B?h ns mon nemiluje, ale nae nep?tele rozhodn? nenvid.
49/ Kormidelnk si posledn dobou za?al st?ovat na to, e k?inky maj neuv??itelnou brzdnou drhu.
50/ Admirle otev?ete sta, ud?lme vm vlajkov m?stek.
51/ Dobr zprva: Lodn kucha? napekl pikotov plty. Jet? lep zprva: Ukzaly se p?i zastavovn projektil? efektivn?j ne keramoslitiny.
52/ Od doby co se k posdce p?ipojil 'Azbest' p?stuje hydroponick sekce pouze pliv papri?ky.
53/ V admirlov? kajut? se musely vym?nit filtry klimatizace. Kucha? toti na salt pouil p?sady z hydroponiky...
54/ Lt. Skress: 'A p?t?, vy hovada, ne za?nete n?co opravovat, tak nejd?v provedete PSZM!!!' '???' 'P?e?tete Si Zastanej Manul!'
55/ Co si mysl stromov ko?ka Cmdr. Blacka kdy j hydroponik oznmil e nen celer: 'DIE PUNY HUMAN!!'
56/ Lt. Skress: 'Je zvltn, kolik sou?stek z?stane nevyuitch po n?jak t oprav?. Tak t?eba poslen? kdy se opravoval reaktor....'
57/ Prvn rozkaz novho kapitna: 'P?esu?te mi moje dv? ?erven tla?tka k velitelskmu k?eslu'
58/ Kapitne, s bitevnm k?inkem opravdu nem?ete zaujmout formaci ,skirmishers right' !
59/ Mezi hydrophoniku a kuchyni byla z preventivnch d?vod? namontovna dekontamina?n komora.
60/ Po nvt?v? hydrophonick sekce zjistila stromov ko?ka Cmdr. Blacka, e vyjma drp? disponuje i plamenometem. Vysv?tlen: Azbest zk?il celer s chilli papri?kami.
61/ Za pouit chilli pasty z na vlastn produkce byl na zkouku vy?it?n jeden z bojovch panc??. Dva dny fungoval skv?l?, t?et se rozpadl na atomrn rovni.
62/ Lodnho kucha?e zabil vbuch plynov trouby. N?kte? tvrdili e vid?li stromov ko?ky troubu upravovat. Vichni vid?li jak jim dval celer pln?n Graysonskm Jalapeos.
63/ Pokud mte lajdckho T. O., kter si rd hraje msto bodov obrany na sv konzoli Asteroidy, nezoufejte. Stejn? se to nestihnete dozv?d?t.
64/ ?dc letovho provozu pilotovi pinasy: P?istn NEN val?k. Take to jet? jednou zkuste na t?i doby, a kapitn vm ust?ihne NEJEN pilotn k?idlka
65/ Pokud vm do dvou let od jeho promoce kormidelnk na rozkaz vydan v bitevn v?av? odpov nemluvte za jzdy s ?idi?em, mte u ns v rmci reklamace bonusov t?i hodiny na trenaru a ob?d ve koln jdeln? zdarma Saganami island s.r.o.
66/ Zpis v dennku drby, no?n sm?na: V prstenci uzl? alfa to vydv zvuky, jako kdyby uvnit? stromov ko?kla klepala kladvkem na emitory. Prosm o neprodlenou npravu. Nsledujc zpis z denn sm?ny: Ko?ce odebrno kladvko.
67/ Rozhovor civilistek v kantn? na Kosu: A nejhor ze vech chlap? v uniformch, jsou takti?t d?stojnci, mil zlat. Tuhle mi jeden celou noc vyprv?l, jak sn o pln salv? pod sukni.
68/ Kapitne Harringtonov, hospod?sk vbor nmo?nictva se shodl, e prop?t? budete za kadou uko?ist?nou lo? dostvat kupon a ko?ist vm budeme vyplcet v pen?zch, teprve a nasbrte rovnou stovku, protoe nae pokladn u m od toho neustlho po?tn bankovek, palec sed?enej a na kost.
69/ Taktick, co jste to proboha provd?li? Pro? je ten li?ckej k?ink celej pokrytej konfetama? A kruci, tak to bude mt admirl na narozeninovm ve?rku hodn? horko.
70/ K vle?nmu sil p?spv i mantichorsk od?vn pr?mysl st?ih d?stojnick uniformy RMN neumo?uje nositeli dt ruce vzh?ru.
71/ "Ten li?ck k?ink musme zajmout nepokozen! Posdka pot?ebuje ud?lat pilotn zkouky."
72/ ?zen letovho provozu: "Komodore, co to s tou lod d?lte?" "Ona mi plave b?kem nahoru..." "Ona u LEKLA?!"
73/ Na logistickm odd?len se objevila dost na jednu tunu Kynedrilu. Posdka se u? ?dit.
74/ ?zen letovho provozu soustavy: "Nev n?kdo, co to tam ty lod? sakra provd? Vypad to, jakoby tan?ili val?k?!"
75/ Jin ?lenov posdky ced krev, nae kapitnka ced plazmu do fznho jedna.
76/ Dola plazma ve Fznm jedna, zavolejte n?kdo kapitnku, a? do n?j trochu naced.
77/ Pot?ebujete zdecimovat nep?telskou flotilu? Vyslejte na vech frekvencch smch komodora Cby.
78/ Ne?ekal jsem, e mari?ci zato? s takovou vervou. Dal jsem jim na vb?r: bu? tok, nebo ob?d od Shrase
79/ Knk